Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.  Základné údaje predávajúceho
ĽÚBAVA, s.r.o., Stred 117, 027 05 Zázrivá, Slovensko
IČO: 51651807;  DIČ: 2120741689

Bankové spojenie: VÚB, a.s.;  číslo účtu: SK7102000000003962474956
Web: www.lubava.sk;  e-mail: lubava@lubava.sk

 

II.  Definícia základných pojmov

2.1. Predávajúci – ĽÚBAVA, s.r.o., Stred 117, 027 05 Zázrivá, Slovensko

2.2. Spotrebiteľ, zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop predávajúceho a uzavrieť s ním kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop predávajúceho, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku.

2.3. Sprostredkovateľ – spotrebiteľ, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania (maloobchod, potravinárske prevádzky, stravovanie a pod.) a je zapísaný v Obchodnom registri SR, resp. v Živnostenskom registri SR.

2.4. Konečný spotrebiteľ – osoba nakupujúca výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.5. Registrácia – vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania služieb zo strany predávajúceho.

2.6. Objednávka – návrh kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim, ktorá je uzatvorená oznámením predávajúceho zákazníkovi o prijatí jeho objednávky.

2.7. Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta alebo kuriérska služba.

2.8. Doba spotreby – doba, počas ktorej si produkt uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a zákazník u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie ).

 

III.  Objednávka

3.1. Zákazník si môže vybrať z dvoch spôsobov objednania tovaru:  

3.1.1. Bez registrácie – prostredníctvom internetu vyplní elektronický formulár uvedený na internetovej stránke predávajúceho www.lubava.sk; vo formulári uvedie svoje kontaktné údaje: meno, plnú adresu, telefónne číslo a e-mail.

3.1.2. S registráciou – po vyplnení potrebných údajov v elektronickom formulári sa zaregistruje a pri každej nasledujúcej objednávke postačí vyplniť objednávkový formulár bez ďalšieho udávania osobných údajov. Sprostredkovatelia tovaru (obchodní partneri) sa registrujú povinne.

3.2. Na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu bude zaslané potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením.

3.3. Náležitosti objednávky:

3.3.1. Údaje o spotrebiteľovi – obchodné meno firmy, resp. meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, IČO a fakturačná adresa (neplatí pre konečného spotrebiteľa), adresa odberného miesta (dodania), kontaktné údaje (telefón, e-mail),

3.3.2. Informácie o tovare: presná špecifikáciu, t.j. názov tovaru, množstvo, cena,

3.3.3. Dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.
 

IV.  Cena tovaru

4.1. Cena s DPH je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente prijatia objednávky. Tovar bude zákazníkovi dodaný v platnej cene.

4.2. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“ alebo „ZĽAVA“), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru. Pokiaľ si zákazník objedná väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby v sklade predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť mu rovnaký tovar v bežne platnej cene alebo iný, podobný tovar. Takúto ponuku má zákazník právo odmietnuť.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny, informovať o nich zákazníkov prostredníctvom internetovej stránky alebo po predchádzajúcej dohode prostredníctvom e-mailu.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť údaje o tovare (najmä veľkosť balenia, hmotnosť, EAN kód a pod.) uvedené v cenníku.

4.5. Sprostredkovateľ má po predchádzajúcej vzájomnej dohode právo nakupovať u predávajúceho za veľkoobchodné ceny. Pred sprístupnením veľkoobchodných cien si predávajúci od sprostredkovateľa vyžiada potrebné doklady (kópie), najmä výpis z Obchodného resp. Živnostenského registra, osvedčenie o registrácii (DIČ, IČ DPH) a údaje pre bankové spojenie.

 

V.  Platobné podmienky
5.1. Zákazník sa môže rozhodnúť pre tieto formy úhrady ceny za tovar:

5.1.1. Dobierka na adresu – platba za objednaný tovar bude uskutočnená na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade slúži potvrdenie od dopravcu (poštár, kuriér).

5.1.2. Internet banking – zákazník môže platbu vykonať s použitím svojej bankomatovej karty prostredníctvom služby PayPal.

5.1.3. Prevodný príkaz (faktúra) – sprostredkovateľ (obchodný partner) vykoná úhradu bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Tovar bude následne vydaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, prípadne po prevzatí hotovosti.

5.2. Podmienky dodania tovaru a splatnosť faktúry je možné podrobnejšie upraviť na základe  predchádzajúcej dohody.

5.3. Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad a dodací list vo forme faktúry.

5.4. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.
 

VI.  Dodacie podmienky

6.1. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako adresu dodania.

6.2. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak bol predávajúci pripravený odovzdať zákazníkovi tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak zákazníkovi umožní prevzatie tovaru a on si tovar neprevezme z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.

6.3. V prípade neprevzatia tovaru zákazníkom je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od zákazníka náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

6.4. Objednávka sprostredkovateľa (spôsob a cena dodania, dodacia lehota) bude vybavená podľa vopred dohodnutých podmienok.

VII.  Spôsob dodania tovaru a cena dopravy

7.1. Zákazník si môže zvoliť spôsob dodania tovaru:

7.1.1. Prostredníctvom služby Slovenskej pošty a kuriérnej spoločnosti nasledovne:

    a1/  pošta - tovar do 40€ – 3,30 € plus dobierka1€

    a2/ kuriér - tovar do 40€ - 4,60€

    b/ pošta a kuriér pri tovare nad 40€ – zdarma.- €
7.2. Súčasťou cenníka uvedeného v čl. 7.1.1. a 7.1.2. je aj balné a poplatok za službu dobierka na účet.

7.3. Zákazník má právo vyzdvihnúť si tovar u predávajúceho aj osobne, v takom prípade mu predávajúci neúčtuje poplatok za dopravu. Na túto skutočnosť je zákazník povinný upozorniť predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od vystavenia objednávky.

7.4. Cena dopravy do zahraničia prostredníctvom služby Slovenskej pošty:

7.4.1. Česká republika:

a/  tovar do 2 kg – 12.- €

b/  tovar do 5 kg – 14.- €

c/  tovar do 10 kg – 18.- €

7.4.2. Ostatné európske krajiny prostredníctvom služby Slovenskej pošty:

a/  do 2 kg:  22.- €

b/  do 5 kg:  28.- €

c/  do 10 kg:  40.- €

7.4.3. Uvedené ceny dopravy do zahraničia sú len orientačné a závisia od presnej hmotnosti zásielky.

7.4.4. Cena dopravy do zahraničia prostredníctvom kuriéra závisí od hmotnosti zásielky. Zákazník má právo požiadať o doručenie prostredníctvom kuriérskej služby, ktorú si sám vyberie, na túto skutočnosť však musí vopred upozorniť predávajúceho.

 

VIII.  Dodacia lehota

8.1. Objednaný tovar Vám bude zákazníkovi dodaný podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, spravidla do 3–10 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky).

8.2. Pokiaľ zákazníkom objednaný tovar nebude dostupný v sklade, predávajúci sa so zákazníkom skontaktuje prostredníctvom e-mailu a dohodne ďalší postup.

8.3. Predávajúci nie je zodpovedný za omeškanie dodávky tovaru spôsobené tzv. vyššou mocou (živelné pohromy, vojna, mobilizácia).

 

IX.  Prevzatie zásielky:

9.1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je povinný zásielku prevziať.

9.2. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky alebo viditeľného poškodenia obsahu zásielky (vytečená tekutina a pod.) spíše pracovník pošty alebo vodič dopravcu za prítomnosti zákazníka záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok) a podpíše ho. Jednu kópiu reklamačného lístka si uschová zákazník. Ak takúto zásielku zákazník neprevezme, bude prepravcom vrátená predávajúcemu; následne sa predávajúci a zákazník dohodnú na spôsobe vybavenia reklamácie.

9.3. V prípade, že zákazník po prevzatí zásielky zistí chybu (napr. chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru, dodávka iného tovaru ako bol objednaný), vyplní reklamačný lístok, ktorý odošle predávajúcemu spolu s dotknutým tovarom. Situáciu bude predávajúci riešiť podľa ustanovení o reklamácii.

9.4. Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky súhlasí zákazník s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.

9.5. Ak tovar nepreberie zákazník na mieste, teda na adrese, ktorú uviedol pre dodanie, alebo bezdôvodne odmietne od dopravcu prevziať tovar, preberá zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude zo strany predávajúceho uznaná a môže si voči zákazníkovi uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.

 

X.  Odstúpenie od zmluvy

10.1. Odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môže zákazník do 24 hodín od chvíle, ako bol predávajúcim informovaný o tom, že jeho objednávka bola prijatá na spracovanie. Po vyexpedovaní zásielky je zákazník povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.

10.2. Ak zákazníkovi tovar nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť predávajúcemu podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. do 7 dní odo dňa jeho prevzatia s nepoškodeným obsahom.
10.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru je zákazník povinný oznámiť predávajúcemu písomnou formou a zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na predávajúceho. Zásielky vrátené formou dobierky predávajúci neakceptuje.

10.4. V oznámení o odstúpení od zmluvy je zákazník povinný uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí, priloží kópie dokladov o úhrade tovaru a o jeho prevzatí (faktúra, dodací list). Oznámenie musí byť podané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty (7 dní). Je nevyhnutné, aby bol tovar vrátený nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeranú starostlivosť o tovar. Predávajúci uvíta, ak zákazník uvedie aj dôvod vrátenia tovaru, nie je to však podmienka pre vrátenie peňazí.

10.5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný tovar prevziať späť a vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

10.6. Zákazník nie je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, napr. potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti.

10.7. Ak sú zo strany zákazníka splnené všetky podmienky uvedené v čl. 10.1. – 10.5., predávajúci vykoná úhradu sumy na číslo účtu, ktoré zákazník uviedol v oznámení o odstúpení od zmluvy, prípadne poštovou poukážkou na ním uvedenú adresu.

10.8. Pokiaľ nemôže predávajúci reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy riadne vybaviť, bez odkladu oznámi dôvod zákazníkovi a navrhne riešenie; ďalej bude postupovať podľa dohody so spotrebiteľom.

10.9. Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia zákazníkom nebudú zasielané späť zákazníkovi; v takom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak zákazník sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, má predávajúci právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

 

XI.  Reklamačné podmienky

11.1. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku si môže zákazník uplatniť, pokiaľ zásielku prevezme.

11.2. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru si môže zákazník uplatniť počas celej doby spotreby tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum spotreby e-mailom na adresu lubava@lubava.sk .

11.3. Skutočný produkt a obrázok uvedený v e-shope predávajúceho sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

11.4. Postup vybavenia reklamácie bude určený po vzájomnej dohode v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §619 - §627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami § 409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

11.5. Zákazník si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na jeho strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.

11.6. Reklamovaný tovar je zákazník povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý opatrí dátumom a podpíše. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo, dôvod reklamácie a kópiu dokladu o zaplatení dopravy. Tovar musí byť zabalený do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru predávajúci nezodpovedá.

11.7. O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

11.8. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

11.9. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

11.10. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie.

11.11. Ak ide zo strany zákazníka o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môže to predávajúci považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a uplatniť si právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
 

XII.  Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR)

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:                                      ĽÚBAVA, s.r.o.

Adresa:                                     Stred 117, 02705 Zázrivá

IČO: 51651807;                         DIČ: 2120741689                                    

Telefónne číslo:                          +421915873019

e-mail:                                      lubava@lubava.sk

 

ĽÚBAVA s.r.o., ako prevádzkovateľ e-shopu www.lubava.sk je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov spôsobom a v rozsahu ustanovenom nariadením, Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).

Tieto zásady obsahujú súhrn základných informácií pre zákazníkov - dotknuté osoby, ktoré sme povinní pred spracovaním osobných údajov poskytnúť. V prípade, že máte akékoľvek otázky k nižšie uvedeným informáciám, neváhajte sa na nás obrátiť. Všetky pripomienky a podnety sa pokúsime vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia podnetu.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi, zákonných povinností a na účely výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napr. zasielanie newsletteru, hodnotenie spokojnosti zákazníkov).

Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú sa plnenie si našich zmluvných alebo zákonných povinností.

 

ÚČEL  A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KATEGÓRIE OSOBNÝCH

ÚDAJOV:

 

Zákazníci e-shopu:

Zákazníkom e-shopu v zmysle týchto zásad o ochrane osobných údajov je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala v e-shope prevádzkovateľa www.lubava.sk, čím prejavila záujem o kúpu tovaru.

                 Osobné údaje poskytnuté pri registrácii: sú využívané na účely evidovania zákazníkov, vybavenia a doručenia objednávky a ďalšiu dodatočnú komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie tohto účelu,  v rozsahu najmä:

meno, priezvisko, adresa doručenia (ulica, obec, PSČ,), názov spoločnosti ak sa doručuje napr. do zamestnania, e-mailová adresa, telefónne číslo, prihlasovacie heslo, podrobnosti o objednanom tovare (rozsah a cena objednávky, dátum a čas doručenia), fakturačné údaje ak sú odlišné od údajov na doručenie (meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, názov spoločnosti, IČO, DIČ) prípadne niektoré doplňujúce údaje potrebné pre vybavenie objednávky k maximálnej spokojnosti zákazníka.

                 Doplňujúce osobné údaje: Prevádzkovateľ môže spracúvať aj ďalšie osobné údaje Zákazníka ako sú napr. číslo bankového účtu (alebo platobné údaje pri úhrade kartou), vrátení tovaru alebo vybavovaní reklamácií.  Takto získané osobné údaje spracúva prevádzkovateľ z dôvodu plnenia si svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi (na základe čl. 6 ods. 1 b) GDPR). Vyššie uvedené registračné aj doplňujúce osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v e-shope po dobu dvoch rokov od posledného prihlásenia sa zákazníka do e-shopu.

Ak osobitný predpis (napr. daňové a účtovné predpisy) vyžaduje uchovávať niektoré osobné údaje mimo e-shopu dlhšie, prevádzkovateľ ich uchováva po dobu vyžadovanú v osobitnom predpise.

                 Newsletter - zákazníci: Prevádzkovateľ využíva na oslovovanie zákazníkov tzv. newsletter, ktorým oslovuje zákazníkov s aktuálnou ponukou produktov či receptov. Na tento účel si vedie aj evidenciu odberateľov newslettera. Tento spôsob komunikácie sa prevádzkovateľovi osvedčil ako efektívny marketingový nástroj, a preto každého zákazníka štandardne oslovuje newsletterom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zasielaním newslettera, môže kedykoľvek požiadať o vyradenie zo zoznamu odberateľov prostredníctvom odkazu v newslettri, alebo nás zákazník môže kontaktovať na horeuvedený e-mail alebo telefónne číslo a požiadať nás o vyradenie z databázy príjemcov newsletteru.

                 Pri zasielaní newsletteru prevádzkovateľ nijako nesleduje správanie sa zákazníkov, nevyužíva profilovanie ani iné metódy sledovania zákazníkov.

 

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

                 Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných alebo zákonných povinností voči zákazníkom. Takýmito osobami sú najmä partnerské spoločnosti ako doručovateľské a kuriérske spoločnosti, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb nevyhnutných pre riadnu prevádzku e-shopu. Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje zákazníka v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR)  spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

                 Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

 

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Webové stránky www.lubava.sk používajú k analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, inc.

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.

Viac informácií https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies. K dispozícii máte online dostupné nástroje, ktorými môžete kontrolovať súbory cookie a obdobné technológie, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookie.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Podľa GDPR má zákazník ako dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. V texte nižšie uvádzame základné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich aplikácie.

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kontakt“.

V žiadosti uveďte vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 

             PRÁVO NA PRÍSTUP K  ÚDAJOM A PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV:

 

prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Zákazník má právo získať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

 

             PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl 16 GDPR)

 

             PRÁVO „NA ZABUDNUTIE“

 

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:

 

             osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli

získané alebo inak spracúvané

             zákazník odvolá súhlas na spracúvanie na základe súhlasu;

             spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli

spracúvané nezákonne.

 

Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

 

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

•             ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby,

než sa overí správnosť týchto osobných údajov

•             spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete

namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania

•             už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú

potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

•             v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby

overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami 

 

             PRÁVO NAMIETAŤ

 

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.(čl. 21 GDPR)

 

             PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU:

 

Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:

 

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko www.dataprotection.gov.sk Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na lubava@lubava.sk.

 

 

XIII.  Záverečné ustanovenia

13.1. Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.

13.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a sprostredkovateľmi sa aplikujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

13.3. Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadruje zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzavretím. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a zákazníkom.

13.4. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť a ich aktuálne znenie zverejniť na svojej internetovej stránke www.lubava.sk.


Obchodné podmienky sú platné od 10.02.2016.

Copyright 2016 - 2023 © Ľúbava - prírodná kozmetika